Nusinerseeni

Nusinerseeni, kauppanimeltään Spinraza, on tarkoitettu SMA:n eli kromosomiin 5q liittyvän spinaalisen lihasatrofian hoitoon. Myyntiluvan mukaisesti lääkettä voidaan käyttää kaikissa eri SMA:n vakavuusasteissa (SMA1, SMA2, SMA3 ja SMA4) ja kaikenikäisillä SMA-potilailla.

Tutkimustiedon mukaan nusinerseeni-hoidon ansiosta SMA:n eteneminen toisilla ihmisillä pysähtyy ja toisilla myös osa menetetyistä lihasvoimista palautuu. Ennen oireiden alkamista tai hyvin alkuvaiheessa annettu hoito on jopa ehkäissyt taudin oireet lähes kokonaan. Nusinerseeni on hyvin siedetty lääke ja sen merkittävät haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia.

Lääke annostellaan sairaalassa lannepistona selkäydinnesteeseen. Annosteluväli on 4 kuukautta.

Nusinerseeni on lääketyypiltään antisense-oligonukleotidi. Se lisää SMA-potilailta puuttuvan SMN1-geenin ”varageeninä” toimivan SMN2-geenin kykyä tuottaa SMA-potilailta puuttuvaa SMN-proteiinia. Nusinerseeni vaikuttaa SMA-sairauden perussyyhyn.

Spinrazan valmisteyhteenveto: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spinraza-epar-product-information_fi.pdf

Käyttö Suomessa

Nusinerseeni sai Suomessa myyntiluvan 1.7.2017 kauppanimellä Spinraza. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO julkaisi 15.3.2018 suosituksen, jonka mukaan nusinerseeni-hoito kuuluu Suomen julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuoltoon kaikilla (suosituksen julkaisupäivänä) alle 18-vuotiailla SMA1- ja SMA2-tyyppiä sairastavilla. SMA3-tyyppiä sairastavat ja kaikki aikuiset jäävät suosituksen mukaan ilman hoitoa.

SMA Finland vaatii nusinerseeni-lääkehoitoa myös Suomen SMA3-lapsille ja kaikille SMA-aikuisille: Ajamamme asiat.

Käyttö Euroopassa

Seuraavissa kartoissa näkyvät Euroopan maat, joissa nusinerseeni on julkisen terveydenhuollon toimesta otettu käyttöön (tilanne 10.2.2020). Maiden potilasryhmät, joissa lääke on käytössä, vaihtelevat. Kartoissa on esitetty hoidon piirissä olevat potilasryhmät SMA-tyypeittäin ja potilaiden iän mukaan.

Suomi, Tanska ja Kreikka ovat Euroopan ainoat maat, joissa hoidetaan SMA2-potilaita, mutta SMA3-potilaiden hoito on katsottu aiheettomaksi.

Suurin osa Euroopan maista korvaa nusinerseenihoidon myös aikuispotilaille. Suomi ei kuulu näihin maihin.

Nusinerseenin käyttö Euroopassa SMA-tyypeittäin.
Nusinerseenin käyttö Euroopassa potilaiden iän mukaan.

Tutkimukset

Myyntilupatutkimukset

CHERISH: Nusinersen versus Sham Control in Later-Onset Spinal Muscular Atrophy

2-9-vuotiaiden SMA2–potilaiden lumekontrolloitu faasin 3 tutkimus. Nusinerseeniä saaneiden lasten toimintakyky parani merkittävästi kun taas verrokkiryhmässä se heikentyi.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1710504

ENDEAR: Nusinersen versus Sham Control in Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy

Lumekontrolloitu faasin 3 tutkimus, jossa oli mukana 121 SMA1-diagnoosin saanutta ≤ 7 kuukauden ikäistä vauvaa. Nusinerseenia saaneiden vauvojen kuolleisuus oli pienempää kuin verrokkiryhmässä. Lääkeryhmän liikuntakyky parani kokeen aikana, kun taas verrokkiryhmässä se heikkeni.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1702752

CS2 ja CS12: Nusinersen in later-onset spinal muscular atrophy Long-term results from the phase 1/2 studies

Nusinerseenin vaikutuksia 2-18 vuotiaissa SMA3 (17) ja SMA2 (11) -potilaissa 3 vuoden ajalta. Molemmissa potilasryhmissä nähtiin jatkuvaa paranemista ilman tasannevaiheita tai haittavaikutuksia.

https://n.neurology.org/content/92/21/e2492

NURTURE: Nusinersen initiated in infants during the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: Interim efficacy and safety results from the Phase 2 NURTURE study

Vielä oireettomilla vauvoilla, joilla oli SMA1-SMA2 -tauteihin johtava geenivirhe, tehty faasin 2 tutkimus. Lapsille kehittyi liikuntakyky, joka muistutti enemmän terveiden lasten kuin SMA:ta sairastavien liikuntakykyä. Tutkimukseen osallistui 25 vauvaa, joiden seuranta-aika oli keskimäärin 3 vuotta.

https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(19)31127-7/fulltext

”Real world” -tutkimukset

Aikuispotilaat (SMA2 ja SMA3)
Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study

Noin 100 saksalaista 16-65-vuotiasta (keski-ikä 35 v.) SMA2- ja SMA3-potilasta seurattiin nusinerseenihoidossa n. vuoden ajan. Sekä SMA2- että SMA3-potilailla havaittiin merkittävää toimintakyvyn paranemista.

https://www.treatsma.uk/wp-content/uploads/2020/03/obsstudy.pdf

Nusinersen safety and effects on motor function in adult spinal muscular atrophy type 2 and 3

Italialaistutkimus. 18-72 -vuotiaiden SMA-potilaiden nusinerseenihoidon tuloksia 14 kuukauden seurannasta. Tutkimuksessa oli mukana 103 SMA3-potilasta ja 13 SMA2-potilasta. SMA3-potilailla havaittiin jatkuvaa ja merkittävää toimintakyvyn paranemista tutkimuksen aikana. SMA2-potilaiden joukko oli pieni. Tällä joukolla toimintakyky oli säilynyt vakiona tutkimuksen ajan, mikä myös viittaa lääkkeen tehokkuuteen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917822/

Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 - A Prospective Observational Study

17 SMA3-potilasta iältään 18-59 vuotta seurattiin 10 kk ajan nusinerseenihoidossa. Potilailla havaittiin taudin luonnollisen kulun vastaisesti lievää toimintakyvyn paranemista.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31594243/

Nusinersen Treatment in Adults with Spinal Muscular Atrophy

42 yhdysvaltalaista 17-66 -vuotiasta SMA-potilasta (keski-ikä 34 v.) seurattiin nusinerseenihoidossa noin 12 kk ajan. Potilailla havaittiin liikuntakyvyn ja hengitysfunktion paranemista.

Nusinersen Treatment in Adults with Spinal Muscular Atrophy | Neurology Clinical Practice

SMA3-lapset
Efficacy of nusinersen in type 1, 2 and 3 spinal muscular atrophy: Real world data from Hungarian patients.

23 unkarilaista 3-18 -vuotiasta SMA3-lasta seurattiin nusinerseenihoidossa 10 kuukaudan ajan. Potilailla havaittiin selkeää liikuntakyvyn paranemista.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32456992/

Children and young adults with spinal muscular atrophy treated with nusinersen

13 tsekkiläistä ja slovenialaista 2-19 -vuotiasta SMA3-potilasta seurattiin nusinerseenihoidossa 14 kuukauden ajan. Potilailla havaittiin selvää liikuntakyvyn paranemista.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109037982030221X